Upravna tijela Šibensko - kninske županije

 

Ispiši sadržaj

Upravna tijela ustanovljena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije su upravni odjeli i službe koji obavljaju upravne, stručne i ostale poslove za Županiju kao jedinicu područne (regionalne) samouprave, sukladno zakonu, Statutu Županije, Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije i drugim propisima. Upravna tijela u okviru svog djelokruga obavljaju i povjerene poslove državne uprave prenijete na Županiju sukladno zakonu, te poslove iz djelokruga jedinica lokalne samouprave s područja županije pod uvjetima utvrđenim posebnim sporazumom sukladno zakonu i njihovim statutima i općim aktima. Upravna tijela samostalna su u obavljanju poslova u okviru svog djelokruga i povjerenih im zadaća. Rad upravnih tijela usmjerava i nadzire župan. Upravna tijela odgovorna su županu za zakonito, stručno i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga. Upravna tijela u Šibensko-kninskoj županiji su:

Ured župana

Stručna služba Skupštine i župana - Tajništvo

Upravni odjel za proračun i financije

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Upravni odjel za gospodarstvo

Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Upravni odjel za opću upravu

Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke poslove

Služba za unutarnju reviziju