Županijska skupština

 

Ispiši sadržaj

Županijska skupština predstavničko je tijelo Županije koja donosi akte, u okviru prava i dužnosti Županije, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Županijska skupština donosi odluke većinom glasova nazoćnih vijećnika, ukoliko je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja vijećnika Županijske skupštine.

Statut, poslovnik,proračun i godišnji obračun proračuna Županije, odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine, odluku o izboru župana i zamjenika župana, Županijskog poglavarstva odnosno njegovih članova, te odluku o izražavanju nepovjerenja ovim tijelima, odnosno članovima tih tijela, Županijska skupština donosi većinom glasova svih vijećnika Županijske skupštine.


Na sjednicama Županijske skupštine glasuje se javno, osim ako Županijska skupština ne odluči da se o određenim pitanjima glasuje u tajnosti.

 

Predsjednik županijske skupštine:
Nediljko Dujić HDZ
Potpresjednici:
Ana Marić HDZ
Anita Bara SDP

Članovi županijske skupštine:
 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP


1. Ante Kulušić
2. Nediljko Dujić
3. Ivan Malenica
4. Siniša Burić
5. Zlatko Kulušić
6. Ante Cukrov
7. Paško Rakić
8. Miroslav Zorić
9. Anita Aužina
10. Florijan Žižić
11. Tomislav Dželalija
12. Ana Marić
13. Mladen Abramac
14. Sanja Jakelić
15. Alan Lokas
16. Dragutin Roca
17. Željko Šimunac
18. Dalibor Durdov
19. Davor Aleksić

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - H
SU

1. Anita Bara
2. Petar Mišura
3. Mirko Radak
4. Joso Slamić
5. Krešimir Šakić
6. Vlatka Duilo
7. Jadranka Blaće
8. Boris Magazin
9. Ambroz Beneta

3. NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA - NLSP

1. Stipe Petrina
2. Iris Ukić Kotarac
3. Ivan Dobra
4. Bruno Gulam
5. Branimir Mikulandra
6. Ivan Barišić
7. Alen Mikelin
8. Tomislav Travčić

4. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

1. Zora Ćalić
2. Damjan Berić
3. Rastivoj Bezbradica
4. Dragan Vukmirovuić

5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
DEMOKRATSKI CENTAR - DC


1. Hrvoje Miljak
2. Zoran Blačić