Katalog informacija Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

I. OPĆI AKTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA
I. 1. Opći akti Županijske skupštine Šibensko-kninske županije (od 1994. godine)
I. 2. Opći akti Županijskog poglavarstva Šibensko-kninske županije (od 1994. godine)
I.3. Opći akti župana Šibensko-kninske županije (od 1994. godine)
NAPOMENA: Akti pod točkom I. od 1. do 3. nalaze se u pismohrani, a akti od općeg značenja objavljeni su i u "Službenom vjesniku Šibensko- kninske županije".

II. POJEDINAČNI AKTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA I UPRAVNIH TIJELA
II. 1. Pojedinačni akti Županijske skupštine Šibensko-kninske županije (od 1994. godine)
II. 2. Pojedinačni akti Županijskog poglavarstva Šibensko-kninske županije (od 1994. godine)
II.3. Pojedinačni akti upravnih odjela i službi Šibensko-kninske županije (od 1994. godine)
NAPOMENA: Akti pod točkom II. od 1. do 3. nalaze se u pismohrani, a neki su objavljeni i u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

III. DOKUMENTACIJA O USTANOVAMA, TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ČIJI JE OSNIVAČ ŽUPANIJA
III. 1. Dokumenti o ustanovama zdravstvene i socijalne skrbi
III. 2. Dokumenti o ustanovama obrazovanja kulture i dr.
III.3. Ostalo
NAPOMENA: Dokumenti pod točkom III. od 1. do 3. nalaze se u pismohrani, a osnivački akti su objavljeni i u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.

IV. OSTALI PODACI
IV. 1. Popis županijske imovine
IV. 2. Dokumentacija prostornog planiranja, prometa, komunalne infrastrukture i zaštite okoliša
IV. 3. Dokumentacija iz obvezno-pravnih odnosa Županije s fizičkim i pravnim osobama
IV. 4. Natječajna dokumentacija za provedbu postupka javne nabave
IV.5. Popis fizičkih i pravnih osoba kojima su dodijeljena javna priznanja Županije
IV. 6. Popis jedinica lokalne i područne samouprave u zemlji i inozemstvu s kojima je Županija sklopila sporazum o prijateljstvu
IV. 7. Dokumenti o suradnji s nevladinim udrugama
NAPOMENA: Akti i ostali dokumenti pod točkom IV. od l. do 7. nalaze se u Pismohrani, a neki su objavljeni i u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

Službeno glasilo Šibensko-kninske županije pod nazivom "Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" službeno je glasilo Županije i svih jedinica lokalne samouprave (Gradova i Općina) s područja naše Županije i dostupno je svim fizičkim i pravnim osobama.
Službeno glasilo se tiska u odgovarajućem broju primjeraka, a uskoro će stranice glasila biti dostupne i na WEB stranicama Županij
e.