Izuzeće od zabrane prenamjene travnjaka dijela kat. čes. 3181/1 k.o. SkradinIzuzeće od zabrane prenamjene travnjaka dijela kat. čes. 3181/1 k.o. Skradin