Lokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „HRIPE“, k.o. Murter – BetinaLokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „HRIPE“, k.o. Murter – Betina