Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu koja se nalazi na k.č.br. *11/4,10,12/1 k.o. Bogatić Prominski, Bogatić ProminskiJavni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu koja se nalazi na k.č.br. *11/4,10,12/1 k.o. Bogatić Prominski, Bogatić Prominski