Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Stambena građevina na k.č. 803/156, k.o. PrimoštenJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Stambena građevina na k.č. 803/156, k.o. Primošten