Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građevina: sunčana elektrana, koja se planira izgraditi, k.o. Suknovci te priključni kabel do trafostanice OklajJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građevina: sunčana elektrana, koja se planira izgraditi, k.o. Suknovci te priključni kabel do trafostanice Oklaj