Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, po zahtjevu Općine KistanjeJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, po zahtjevu Općine Kistanje