Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Gospodarske namjene, djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta - Ribogojilište kapaciteta do 100 tona u uvali Movar, Općina RogoznicaJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Gospodarske namjene, djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta - Ribogojilište kapaciteta do 100 tona u uvali Movar, Općina Rogoznica