Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, te građevine pomoćne namjene – bazen, k.o. RogoznicaJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, te građevine pomoćne namjene – bazen, k.o. Rogoznica