Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene - sa 1 stambenom jedinicom, k.o. VodiceJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene - sa 1 stambenom jedinicom, k.o. Vodice