Građevinska dozvola - Građevina gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti - betonara, građevina 2. skupine, na k.č. br. 7760/38 k.o. TisnoGrađevinska dozvola - Građevina gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti - betonara, građevina 2. skupine, na k.č. br. 7760/38 k.o. Tisno