Odluka o izradi (VI.) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada DrnišaOdluka o izradi (VI.) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Drniša