Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Uzgoj badema i maslina", Skradin at koncept d.o.o., Grad SkradinInformacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Uzgoj badema i maslina", Skradin at koncept d.o.o., Grad Skradin