Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Podizanje nasada i uzgoj smokve u SkradinuInformacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Podizanje nasada i uzgoj smokve u Skradinu