Elaborat gospodarenja otpadom - "KRMEK" d.o.o., za sakupljanje otpada i interventno sakupljanje otpadaElaborat gospodarenja otpadom - "KRMEK" d.o.o., za sakupljanje otpada i interventno sakupljanje otpada